تصاویر

آبان ۱۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

آبان ۱۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

دانشگاه بین المللی قزوین

ترم پاییز نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی اسفند نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی بهمن نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره سوم ورکشاپ مشهد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی دی نود و هشت