تصاویر

خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

دانشگاه بین المللی قزوین

ترم پاییز نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی اسفند نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی بهمن نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره سوم ورکشاپ مشهد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی دی نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره اول کارگاه پیشرفته تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره هفتم کارگاه داستان نویسی تهران