تصاویر

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره اول کارگاه پیشرفته تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره هفتم کارگاه داستان نویسی تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی آذر نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی آبان نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی مهر نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره ششم کارگاه داستان نویسی تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی شهریور نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره اول ورکشاپ اصفهان
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره پنجم کارگاه داستان نویسی تهران