گالری

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

دانشگاه بین المللی قزوین

ترم پاییز نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی اسفند نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی بهمن نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره سوم ورکشاپ مشهد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی دی نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره اول کارگاه پیشرفته تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره هفتم کارگاه داستان نویسی تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی آذر نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی آبان نود و هشت