گالری

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی شهریور نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره اول ورکشاپ اصفهان
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کارگاه داستان نویسی

دوره پنجم کارگاه داستان نویسی تهران
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره دوم ورکشاپ مشهد
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی مرداد نود و هشت
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

ورکشاپ داستان نویسی

دوره اول ورکشاپ شیراز
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی تیر نود و هشت
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی خرداد نود و هشت
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین

کافه گردی اردیبهشت نود و هشت